Japanese Society for Immunology

Japanese

HOME Contact sitemap

Organization

President


Shimon SAKAGUCHI
(Osaka Univ)
Until Dec.31, 2018

mail to

Board Members

(unmarked; until Dec.31, 2018 *; until Dec.31, 2020)

Hiroshi KAWAMOTO
(Kyoto Univ.)

Shigeo KOYASU
(RIKEN)

Atsushi KUMANOGO
(Osaka Univ.)

Akira SHIBUYA
(Tsukuba Univ.)

Yosuke TAKAHAMA
(Tokushima Univ.)

Toshiyuki TAKAI
(Tohoku Univ.)

Hiroshi TAKAYANAGI
(Tokyo Univ.)

Kiyoshi TAKEDA
(Osaka Univ.)

Shinsuke TAKI
(Shinshu Univ.)

Hisashi ARASE
(Osaka Univ.)*

Miyuki AZUMA
(Tokyo Med.& Dent. Univ.)*

Hajime KARASUYAMA
(Tokyo Med.& Dent. Univ.)*

Hiroshi KIYONO
(Univ. of Tokyo)*

Hiroshi OHNO
(RIKEN)*

Toshiaki OHTEKI
(Tokyo Med.& Dent. Univ.)*

Kazuhiko YAMAMOTO
(Univ. of Tokyo)

Inspectors for Treasurer:

(until Dec.31, 2018)

Kayo INABA
(Kyoto Univ.)

Nagahiro MINATO
(Kyoto Univ.)

Committee Members

Committee of General Affairs:

Chairperson
Atsushi KUMANOGO

Vice Chairperson
Kiyoshi TAKEDA
(Until Dec. 31, 2018)
Atsushi KUMANOGO, Kiyoshi TAKEDA
Finance Committee:

Chairperson
Hiroshi TAKAYANAGI

Vice Chairperson
Akinori TAKAOKA
(Until Dec. 31, 2018)
Hiroshi TAKAYANAGI, Akinori TAKAOKA
International Liaison:

Chairperson
Shigeo KOYASU
(Until Dec. 31, 2018)
Hajime KARASUYAMA, Hiroshi KIYONO, Shigeo KOYASU, Toshinori NAKAYAMA,
Yousuke TAKAHAMA, Kiyoshi TAKEDA, Takashi YAMAMURA
Award Committee

Chairperson
Shimon SAKAGUCHI
(Until Dec. 31, 2018)
Hisashi ARASE, Toshiaki OHTEKI, Hiroshi OHNO, Shimon SAKAGUCHI, Koji YASUTOMO
(Until Dec. 31, 2019)
Kensuke MIYAKE, Toshinori NAKAYAMA, Hiroshi TAKAYANAGI, Kiyoshi TAKEDA
Publication Committee

Chairperson
Shizuo AKIRA
(Until Dec. 31, 2018)
Shizuo AKIRA, Kenji KABASHIMA, Tomohiro KUROSAKI, Kensuke MIYAKE,
Masaaki MURAKAMI, Toshiaki OHTEKI, Kiyoshi TAKEDA
Program Committee

Chairperson
Shinsuke TAKI
(Until Dec. 31, 2018)
Sachiko MIYAKE, Shinsuke TAKI, Sho YAMASAKI, Akihiko YOSHIMURA
(Until Dec. 31, 2020)
Tsuneyasu KAISHO, Hiroshi KAWAMOTO, Toshiaki OHTEKI, Noriko SORIMACHI
Committee of Tadamitsu Kishimoto Promotion Programs for Young Researchers

Chairperson
Hitoshi KIKUTANI
(Until Dec. 31, 2018)
Kayo INABA, Hitoshi KIKUTANI, Shigeo KOYASU, Atsushi KUMANOGO,
Shimon SAKAGUCHI, Hiroshi TAKAYANAGI, Shinsuke TAKI, Koji YASUTOMO
Selection and Evaluation Committee for the "Kibou" Projects

Chairperson
Hitoshi KIKUTANI
(Until Dec. 31, 2018)
Kayo INABA, Hajime KARASUYAMA, Hitoshi KIKUTANI, Tomohiro KUROSAKI,
Toshinori NAKAYAMA, Toshiyuki TAKAI, Akihiko YOSHIMURA
Education Promoting Committee

Chairperson
Koji YASUTOMO
(Until Dec. 31, 2018)
Hiromitsu HARA, Taro KAWAI, Noriko SORIMACHI, Akinori TAKAOKA, Masakatsu YAMASHITA, Koji YASUTOMO
Committee on Public Affairs

Chairperson
Satoshi UEMATSU
(Until Dec. 31, 2018)
Yoko HAMAZAKI, Kenji KABASHIMA, Jun KUNISAWA, Masamichi MURAMATSU, Takaharu OKADA,
Shinobu SAIJO, Kenichirou SEINO, Kazuhiro SUZUKI, Osamu TAKEUCHI, Masato TANAKA, Satoshi UEMATSU,
Sho YAMASAKI, Masakatsu YAMASHITA, Takeshi EGAWA**, Masahiro YAMAMOTO** (**cooperated member)
Science Communication Committee

Chairperson
Masato KUBO
(Until Dec. 31, 2018)
Masaki HIKIDA, Hiroshi KAWAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Masato KUBO, Yuriko TANAKA, Heiichirou UDONO,
Manabu ATO**, Hiroshi KITAMURA**, Yoichi MAEKAWA**, Shigetoshi SANO** (**cooperated member)
Committee for Future Research Perspective

Chairperson
Shigeo KOYASU
(Until Dec. 31, 2018)
Miyuki AZUMA, Yoshinori FUKUI, Shohei HORI, Koichi IKUTA, Ken ISHII, Masaru ISHII, Hajime KARASUYAMA,
Takashi KOBAYASHI, Shigeo KOYASU, Atsushi KUMANOGOH, Toshinori NAKAYAMA, Toshiaki OHTEKI, Kazuko SHIBUYA,
Noriko SORIMACHI, Yousuke TAKAHAMA, Kiyoshi TAKEDA, Ichiro TANIUCHI, Fumihiko ISHIKAWA** (*cooperated member)
Committee for Ethics and Conflict of Interest

Chairperson
Yutaka KAWAKAMI
(until Dec. 31, 2019)
Hisashi ARASE, Shin-ichiro FUJII, Yutaka KAWAKAMI, Ken ISHII, Hiroshi OHONO,
Koji YASUTOMO, Mari KANNAGI*, Saiko OGASAWARA*(*cooperated member)

Election Administration Committee

Chairperson
Kazuko
SHIBUYA
(until Dec. 31, 2019)
Hisashi ARASE, Sachiko MIYAKE, Kazuko SHIBUYA