HOME>English>Organization

Organization

※ Click on the image to send an email.

President

(Until Dec.31, 2024)

Tomohiro KUROSAKI (Osaka Univ.)
Tomohiro KUROSAKI (Osaka Univ.)

Board Members

(unmarked; until Dec.31, 2024 *; until Dec.31, 2026)

Hisashi ARASE (Osaka Univ.)*
Hisashi ARASE (Osaka Univ.)*
Ken ISHII (Univ. of Tokyo)*
Ken ISHII (Univ. of Tokyo)*
Kenji KABASHIMA  (Kyoto Univ.)
Kenji KABASHIMA (Kyoto Univ.)
Hiroshi KAWAMOTO   (Kyoto Univ.)
Hiroshi KAWAMOTO (Kyoto Univ.)
Atsushi KUMANOGO  (Osaka Univ.)
Atsushi KUMANOGO (Osaka Univ.)

Hiroshi OHONO (RIKEN)*
Hiroshi OHONO (RIKEN)*
Toshiaki OHTEKI (Tokyo M&D Univ.)*
Toshiaki OHTEKI (Tokyo M&D Univ.)*
Takaharu OKADA (RIKEN)*
Takaharu OKADA (RIKEN)*
Sachiko MIYAKE   (Juntendo Univ.)
Sachiko MIYAKE (Juntendo Univ.)
Akira SHIBUYA  (Univ. of Tsukuba )
Akira SHIBUYA  (Univ. of Tsukuba )

Kazuko SHIBUYA (Univ. of Tsukuba)*
Kazuko SHIBUYA (Univ. of Tsukuba)*
Reiko SHINKURA (Univ. of Tokyo)*
Reiko SHINKURA (Univ. of Tokyo)*
Hiroshi TAKAYANAGI  (Univ. of Tokyo)
Hiroshi TAKAYANAGI (Univ. of Tokyo)
Kiyoshi TAKEDA  (Osaka Univ.)*
Kiyoshi TAKEDA (Osaka Univ.)*
Osamu TAKEUCHI (Kyoto Univ.)
Osamu TAKEUCHI (Kyoto Univ.)

Sho YAMASAKI (Osaka Univ.)
Sho YAMASAKI (Osaka Univ.)

Inspectors for Treasurer

(until Dec.31, 2024)

Yoichiro IWAKURA (Tokyo Univ. of Sci.)
Yoichiro IWAKURA (Tokyo Univ. of Sci.)
Shigeo KOYASU (RIKEN)
Shigeo KOYASU (RIKEN)

Committee Members

Committee of General Affairs
Chairperson Sho YAMASAKI
Chairperson Sho YAMASAKI
Vice Chairperson Koji YASUTOMO
Vice Chairperson Koji YASUTOMO

(Until Dec. 31, 2024)

Sho YAMASAKI, Koji YASUTOMO

 

Finance Committee
Chairperson Takaharu OKADA
Chairperson Takaharu OKADA
Vice Chairperson Kazuko SHIBUYA
Vice Chairperson Kazuko SHIBUYA

(Until Dec. 31, 2024)

Takaharu OKADA, Kazuko SHIBUYA

 

International Liaison
Chairperson Osamu TAKEUCHI
Chairperson Osamu TAKEUCHI

(Until Dec. 31, 2024)

Ken ISHII, Kenji KABASHIMA, Motoko KIMURA, Kazuyo MORO, Kiyoshi TAKEDA, Osamu TAKEUCHI, Koji TOKOYODA

 

Award Committee
Chairperson Tomohiro KUROSAKI
Chairperson Tomohiro KUROSAKI

 

(Until Dec. 31, 2024)

Sohei HORI, Kazuko SHIBUYA, Noriko SORIMACHI, Osamu TAKEUCHI

(Until Dec. 31, 2025)

Koji, HASE, Reiko SHINKURA, Hiroshi TAKAYANAGI, Kiyoshi TAKEDA

 

 

Publication Committee
Chairperson Shizuo AKIRA
Chairperson Shizuo AKIRA

(Until Dec. 31, 2024)

Shizuo AKIRA, Kenji KABASHIMA, Tomohiro KUROSAKI, Kensuke MIYAKE, Masaaki MURAKAMI, Toshiaki OHTEKI, Kiyoshi TAKEDA

Program Committee
Chairperson Sachiko MIYAKE
Chairperson Sachiko MIYAKE

(Until Dec. 31, 2024)

Sachiko MIYAKE, Kazuko SHIBUYA, Keiko UDAKA

(Until Dec. 31, 2026)

Motoko KIMURA, Masaaki MURAKAMI, Reiko SHINKURA, Osamu TAKEUCHI

 

Committee of Tadamitsu Kishimoto Promotion Programs for Young Researchers
Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Chairperson Kiyoshi TAKEDA

(Until Dec. 31, 2024)

Kayo INABA, Tomohiro KUROSAKI, Sachiko MIYAKE, Kazuyo MORO, Takaharu OKADA, Kiyoshi TAKEDA, Osamu TAKEUCHI

   Selection and Evaluation Committee for the "Kibou" Projects
 

Chairperson:

Kiyoshi TAKEDA

Committee Members:

(Until Dec. 31, 2024)

Kayo INABA, Hajime KARASUYAMA, Tomohiro KUROSAKI, Hiroshi NAKAJIMA, Toshiaki OHTEKI

(Until Dec. 31, 2026)

Naoto ISHII, Masaaki MURAKAMI, Reiko SHINKURA, Osamu TAKEUCHI, Masakatsu YAMASHITA

Education Promoting Committee
Chairperson Kazzuyo MORO
Chairperson Kazzuyo MORO

 

(Until Dec. 31, 2024)

Yoshihiro BABA, Hiroaki HENMI, Kazuyo MORO, Koji TOKOYODA, Takeshi TSUBATA, Hiroshi WATARAI, Tadashi YOKOSUKA

Committee on High-School Biology Education
Chairperson Takeshi TSUBATA
Chairperson Takeshi TSUBATA

(Until Dec. 31, 2024)

Yoshihiro BABA, Yuki IMAI, Hiroshi KAWAMOTO, Takeshi NITTA, Akinori TAKAOKA, Takeshi TSUBATA, Tatsuo KATAGIRI*, Satoshi MATSUDA*, Akihiko NISHIKIMI* (*cooperated member)

Committee on Public Affairs
Chairperson Kazuhiro SUZUKI
Chairperson Kazuhiro SUZUKI

(Until Dec. 31, 2024)

Takashi EBIHARA, Takeshi EGAWA, Yusuke ENDO, Yoko HAMAZAKI, Rikinari HANAYAMA, Motoko KIMURA, Hiroyoshi NISHIKAWA, Takashi SATO, Shinichiro SAWA, Kazuhiro SUZUKI, Koji TOKOYODA, Satoshi UEMATSU, Minako ITO*, Tomoya KATAKAI*, Eiryo KAWAKAMI* (*cooperated member)

Science Communication Committee
Chairperson Masato KUBO
Chairperson Masato KUBO

(Until Dec. 31, 2024)

Masaki HIKIDA, Hiroshi KAWAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Masato KUBO, Shinobu SUZUKI, Yuriko TANAKA, Koji TOKOYODA, Heiichirou UDONO, Manabu ATO*, Yoichi MAEKAWA*, Shigetoshi SANO*, Yoichi MAEKAWA* (*cooperated member)

Diversity and Career Support Committee
Vice Chairperson Shin-ichiro SAWA
Vice Chairperson Shin-ichiro SAWA

 

(Until Dec. 31, 2025)

Wataru ISE, Chiharu NISHIYAMA, Shin-ichiro SAWA, Makoto TSUIJI

(Until Dec. 31, 2027)

Motoko KIMURA, Shinobu SAIJO, Shinobu SUZUKI, Tadashi YOKOSUKA

Committee for Ethics and Conflict of Interest
Chairperson Hiroshi OHONO
Chairperson Hiroshi OHONO

(until Dec. 31, 2023)

Hisashi ARASE, Shin-ichiro FUJII, Ken ISHII, Kazuyo MORO, Hiroshi OHONO, Kazuko SHIBUYA, Koji YASUTOMO, Saiko OGASAWARA*(*cooperated member)

Election Administration Committee
Chairperson Sayuri YAMAZAKI
Chairperson Sayuri YAMAZAKI

(until Dec. 31, 2025)

Motoko KIMURA, Sachiko MIYAKE, Sayuri YAMAZAKI