HOME>English>Organization

Organization

※ Click on the image to send an email.

President

(Until Dec.31, 2020)

Hiroshi KIYONO (Univ. of Tokyo)
Hiroshi KIYONO (Univ. of Tokyo)

Board Members

(unmarked; until Dec.31, 2020 *; until Dec.31, 2022)

Hisashi ARASE (Osaka Univ.)
Hisashi ARASE (Osaka Univ.)
Miyuki AZUMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)
Miyuki AZUMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)
Hajime KARASUYAMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)
Hajime KARASUYAMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)
Masato KUBO (RIKEN)*
Masato KUBO (RIKEN)*
Tomohiro KUROSAKI (Osaka Univ.)*
Tomohiro KUROSAKI (Osaka Univ.)*

Kensuke MIYAKE (Univ. of Tokyo)*
Kensuke MIYAKE (Univ. of Tokyo)*
Toshinori NAKAYAMA (Chiba Univ.)*
Toshinori NAKAYAMA (Chiba Univ.)*
Noriko SORIMACHI (NCGM)*
Noriko SORIMACHI (NCGM)*
Toshiaki OHTEKI (Tokyo Med.& Dent. Univ.)
Toshiaki OHTEKI (Tokyo Med.& Dent. Univ.)
Hiroshi OHNO (RIKEN)
Hiroshi OHNO (RIKEN)

Akinori TAKAOKA (Hokkaido Univ.)
Akinori TAKAOKA (Hokkaido Univ.)
Kiyoshi TAKEDA (Osaka Univ.)
Kiyoshi TAKEDA (Osaka Univ.)
Kazuhiko YAMAMOTO (RIKEN)
Kazuhiko YAMAMOTO (RIKEN)
Sho YAMASAKI (Osaka Univ.)*
Sho YAMASAKI (Osaka Univ.)*
Akihiko YOSHIMURA (Keio Univ.)*
Akihiko YOSHIMURA (Keio Univ.)*


Inspectors for Treasurer

(until Dec.31, 2020)

Shizuo AKIRA (Osaka Univ.)
Shizuo AKIRA (Osaka Univ.)
Shimon SAKAGUCHI (Osaka Univ.)
Shimon SAKAGUCHI (Osaka Univ.)

Committee Members

Committee of General Affairs
Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Vice Chairperson Osamu TAKEUCHI
Vice Chairperson Osamu TAKEUCHI

(Until Dec. 31, 2020)

Kiyoshi TAKEDA, Osamu TAKEUCHI

 

Finance Committee
Chairperson Akinori TAKAOKA
Chairperson Akinori TAKAOKA
Vice Chairperson Koji HASE
Vice Chairperson Koji HASE

(Until Dec. 31, 2020)

Koji HASE, Akinori TAKAOKA

 

International Liaison
Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Chairperson Kiyoshi TAKEDA

(Until Dec. 31, 2020)

Ken ISHII, Kenji KABASHIMA, Kazuyo MORO, Toshinori NAKAYAMA, Yousuke TAKAHAMA, Kiyoshi TAKEDA, Osamu TAKEUCHI

 

Award Committee
Chairperson Hiroshi KIYONO
Chairperson Hiroshi KIYONO

(Until Dec. 31, 2020)

Miyuki AZUMA, Hiroshi KIYONO, Atsushi KUMANOGO, Noriko SORIMACHI, Sho YAMASAKI

(Until Dec. 31, 2021)

Toshiaki OHTEKI, Osamu TAKEUCHI, Koji YASUTOMO, Akihiko YOSHIMURA

 

Publication Committee
Chairperson Shizuo AKIRA
Chairperson Shizuo AKIRA

(Until Dec. 31, 2020)

Shizuo AKIRA, Kenji KABASHIMA, Tomohiro KUROSAKI, Kensuke MIYAKE, Masaaki MURAKAMI, Toshiaki OHTEKI, Kiyoshi TAKEDA

Program Committee
Chairperson Toshiaki OHTEKI
Chairperson Toshiaki OHTEKI

(Until Dec. 31, 2020)

Tsuneyasu KAISHO, Hiroshi KAWAMOTO, Toshiaki OHTEKI, Noriko SORIMACHI

(Until Dec. 31, 2022)

Miyuki AZUMA, Shohei HORI, Kiyoshi TAKEDA, Koji YASUTOMO

Committee of Tadamitsu Kishimoto Promotion Programs for Young Researchers
Chairperson Hitoshi KIKUTANI
Chairperson Hitoshi KIKUTANI

(Until Dec. 31, 2020)

Kayo INABA, Hitoshi KIKUTANI, Hiroshi KIYONO, Toshiaki OHTEKI, Akinori TAKAOKA, Kiyoshi TAKEDA, Masakatsu YAMASHITA

   Selection and Evaluation Committee for the "Kibou" Projects
 

(Until Dec. 31, 2020)

Chairperson: 

Hitoshi KIKUTANI

Committee Members:

Kayo INABA, Hajime KARASUYAMA, Hitoshi KIKUTANI, Tomohiro KUROSAKI, Hiroshi NAKAJIMA, Toshinori NAKAYAMA, Toshiaki OHTEKI, Toshiyuki TAKAI, Akihiko YOSHIMURA

Education Promoting Committee
Chairperson Masakatsu YAMASHITA
Chairperson Masakatsu YAMASHITA

(Until Dec. 31, 2020)

Yoshihiro BABA, Hiromitsu HARA, Taro KAWAI, Kazuyo MORO, Noriko SORIMACHI, Takeshi TSUBATA, Masakatsu YAMASHITA

Committee on Public Affairs
Chairperson Satoshi UEMATSU
Chairperson Satoshi UEMATSU

(Until Dec. 31, 2020)

Takeshi EGAWA, Yoko HAMAZAKI, Kenji KABASHIMA, Jun KUNISAWA, Rikinari HANAYAMA, Takaharu OKADA, Shinobu SAIJO, Kenichirou SEINO, Kazuhiro SUZUKI, Osamu TAKEUCHI, Masato TANAKA, Satoshi UEMATSU, Masakatsu YAMASHITA, Tetsuya HONDA**, Masahiro YAMAMOTO** (**cooperated member)

Science Communication Committee
Chairperson Masato KUBO
Chairperson Masato KUBO

(Until Dec. 31, 2020)

Masaki HIKIDA, Hiroshi KAWAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Masato KUBO, Yuriko TANAKA, Heiichirou UDONO, Manabu ATO**, Hiroshi KITAMURA**, Yoichi MAEKAWA**, Shigetoshi SANO** (**cooperated member)

Committee for Future Research Perspective
Chairperson Miyuki AZUMA
Chairperson Miyuki AZUMA

(Until Dec. 31, 2020)

Miyuki AZUMA, Yoshinori FUKUI, Shohei HORI, Koichi IKUTA, Ken ISHII, Naoto ISHII, Masaru ISHII, Hajime KARASUYAMA, Hiroshi KAWAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Masato KUBO, Shigeo KOYASU, Atsushi KUMANOGOH, Sachiko MIYAKE, Toshinori NAKAYAMA, Toshiaki OHTEKI, Kazuko SHIBUYA, Noriko SORIMACHI, Yousuke TAKAHAMA, Sachiko TAKAMURA, Kiyoshi TAKEDA, Ichiro TANIUCHI, Keiko UDAKA, Fumihiko ISHIKAWA**, Kenji IZUHARA** (*cooperated member) 

Committee for Ethics and Conflict of Interest
Chairperson Yutaka KAWAKAMI
Chairperson Yutaka KAWAKAMI

(until Dec. 31, 2021)

Hisashi ARASE, Shin-ichiro FUJII, Yutaka KAWAKAMI, Ken ISHII, Hiroshi OHONO, Koji YASUTOMO, Mari KANNAGI*, Saiko OGASAWARA*(*cooperated member)

Election Administration Committee
Chairperson      Reiko SHINKURA
Chairperson Reiko SHINKURA

(until Dec. 31, 2021)

Ken ISHII, Reiko SHINKURA, Noriko SORIMACHI