HOME>English>Organization

Organization

※ Click on the image to send an email.

President

(Until Dec.31, 2022)

Shigeo KOYASU (RIKEN)
Shigeo KOYASU (RIKEN)

Board Members

(unmarked; until Dec.31, 2022 *; until Dec.31, 2024)

Koji HASE (Keio Univ.)
Koji HASE (Keio Univ.)
Kenji KABASHIMA (Kyoto Univ.)*
Kenji KABASHIMA (Kyoto Univ.)*
Hiroshi KAWAMOTO  (Kyoto Univ.)*
Hiroshi KAWAMOTO (Kyoto Univ.)*
Masato KUBO (RIKEN)
Masato KUBO (RIKEN)
Atsushi KUMANOGO (Osaka Univ.)*
Atsushi KUMANOGO (Osaka Univ.)*

Tomohiro KUROSAKI (Osaka Univ.)
Tomohiro KUROSAKI (Osaka Univ.)
Kensuke MIYAKE (Univ. of Tokyo)
Kensuke MIYAKE (Univ. of Tokyo)
Sachiko MIYAKE  (Juntendo Univ.)*
Sachiko MIYAKE (Juntendo Univ.)*
Toshinori NAKAYAMA (Chiba Univ.)
Toshinori NAKAYAMA (Chiba Univ.)
Noriko SORIMACHI (NCGM)
Noriko SORIMACHI (NCGM)

Akira SHIBUYA (Univ. of Tsukuba )*
Akira SHIBUYA (Univ. of Tsukuba )*
Hiroshi TAKAYANAGI (Univ. of Tokyo)*
Hiroshi TAKAYANAGI (Univ. of Tokyo)*
Kiyoshi TAKEDA (Osaka Univ.)*
Kiyoshi TAKEDA (Osaka Univ.)*
Osamu TAKEUCHI (Kyoto Univ.)
Osamu TAKEUCHI (Kyoto Univ.)
Sho YAMASAKI (Osaka Univ.)
Sho YAMASAKI (Osaka Univ.)

Akihiko YOSHIMURA (Keio Univ.)
Akihiko YOSHIMURA (Keio Univ.)

Inspectors for Treasurer

(until Dec.31, 2022)

Hiroshi KIYONO (Univ. of Tokyo)
Hiroshi KIYONO (Univ. of Tokyo)
Kazuhiko YAMAMOTO (RIKEN)
Kazuhiko YAMAMOTO (RIKEN)

Committee Members

Committee of General Affairs
Chairperson Osamu TAKEUCHI
Chairperson Osamu TAKEUCHI
Vice Chairperson Sho YAMASAKI
Vice Chairperson Sho YAMASAKI

(Until Dec. 31, 2022)

Osamu TAKEUCHI,  Sho YAMASAKI

 

Finance Committee
Chairperson Koji HASE
Chairperson Koji HASE
Vice Chairperson Takaharu OKADA
Vice Chairperson Takaharu OKADA

(Until Dec. 31, 2022)

Koji HASE, Takaharu OKADA

 

International Liaison
Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Chairperson Kiyoshi TAKEDA

(Until Dec. 31, 2022)

Shohei HORI, Ken ISHII, Kenji KABASHIMA, Kazuyo MORO, Kazuko SHIBUYA, Kiyoshi TAKEDA, Osamu TAKEUCHI

 

Award Committee
Chairperson Shigeo KOYASU
Chairperson Shigeo KOYASU

(Until Dec. 31, 2022)

Koji HASE, Kenji KABASHIMA, Sachiko MIYAKE, Reiko SHINKURA

(Until Dec. 31, 2023)

Hisashi ARASE, Ken ISHII, Atsushi KUMANOGOH, Sho YAMASAKI

 

Publication Committee
Chairperson Shizuo AKIRA
Chairperson Shizuo AKIRA

(Until Dec. 31, 2022)

Shizuo AKIRA, Kenji KABASHIMA, Tomohiro KUROSAKI, Kensuke MIYAKE, Masaaki MURAKAMI, Toshiaki OHTEKI, Kiyoshi TAKEDA

Program Committee
Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Chairperson Kiyoshi TAKEDA

(Until Dec. 31, 2022)

Miyuki AZUMA, Shohei HORI, Kiyoshi TAKEDA, Koji YASUTOMO

(Until Dec. 31, 2024)

Sachiko MIYAKE, Toshinori NAKAYAMA, Kazuko SHIBUYA, Keiko UDAKA

Committee of Tadamitsu Kishimoto Promotion Programs for Young Researchers
Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Chairperson Kiyoshi TAKEDA

(Until Dec. 31, 2022)

Yoshihiro BABA, Koji HASE, Kayo INABA, Shigeo KOYASU, Kiyoshi TAKEDA, Osamu TAKEUCHI

   Selection and Evaluation Committee for the "Kibou" Projects
 

Chairperson:

Kiyoshi TAKEDA

Committee Members:

(Until Dec. 31, 2024)

Kayo INABA, Hajime KARASUYAMA, Tomohiro KUROSAKI, Hiroshi NAKAJIMA, Toshinori NAKAYAMA, Toshiaki OHTEKI

(Until Dec. 31, 2026)

Naoto ISHII, Masaaki MURAKAMI, Reiko SHINKURA, Osamu TAKEUCHI, Masakatsu YAMASHITA

Education Promoting Committee
Chairperson Yoshihiro BABA
Chairperson Yoshihiro BABA

(Until Dec. 31, 2022)

Yoshihiro BABA, Taro KAWAI, Kazuyo MORO, Koji TOKOYODA, Takeshi TSUBATA, Masakatsu YAMASHITA, Tadashi YOKOSUKA

Committee on High-School Biology Education
Chairperson Takeshi TSUBATA
Chairperson Takeshi TSUBATA

(Until Dec. 31, 2022)

Yoshihiro BABA, Yuki IMAI,  Hiroshi KAWAMOTO, Takeshi NITTA, Akinori TAKAOKA, Takeshi TSUBATA,  Takamasa KATAGIRI*, Tatsuo KATAGIRI*, Satoshi MATSUDA*, Akihiko NISHIKIMI* (*cooperated member)

Committee on Public Affairs
Chairperson Satoshi UEMATSU
Chairperson Satoshi UEMATSU

(Until Dec. 31, 2022)

Takeshi EGAWA, Yoko HAMAZAKI, Rikinari HANAYAMA, Sachiko MIYAKE, Takaharu OKADA, Takashi SATO, Shinichiro SAWA, Kenichirou SEINO, Kazuhiro SUZUKI, Osamu TAKEUCHI, Satoshi UEMATSU, Masakatsu YAMASHITA, Tetsuya HONDA* (*cooperated member)

Science Communication Committee
Chairperson Masato KUBO
Chairperson Masato KUBO

(Until Dec. 31, 2022)

Masaki HIKIDA, Hiroshi KAWAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Masato KUBO, Yuriko TANAKA, Koji TOKOYODA, Heiichirou UDONO, Manabu ATO*, Yoichi MAEKAWA*, Shigetoshi SANO*, Yoichi MAEKAWA* (*cooperated member)

Committee for Future Research Perspective
Chairperson Noriko SORIMACHI
Chairperson Noriko SORIMACHI

(Until Dec. 31, 2022)

Miyuki AZUMA, Yoshinori FUKUI, Shohei HORI, Koichi IKUTA, Ken ISHII, Naoto ISHII, Masaru ISHII, Hajime KARASUYAMA, Hiroshi KAWAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Masato KUBO, Shigeo KOYASU, Atsushi KUMANOGOH, Sachiko MIYAKE, Toshinori NAKAYAMA, Toshiaki OHTEKI, Kazuko SHIBUYA, Reiko SHINKURA, Noriko SORIMACHI, Sachiko TAKAMURA, Kiyoshi TAKEDA, Ichiro TANIUCHI, Keiko UDAKA, Akihiko YOSHIMURA, Masakatsu YAMASHITA, Fumihiko ISHIKAWA* (*cooperated member) 

Committee for Ethics and Conflict of Interest
Chairperson Hiroshi OHONO
Chairperson Hiroshi OHONO

(until Dec. 31, 2023)

Hisashi ARASE, Shin-ichiro FUJII, Ken ISHII, Kazuyo MORO, Hiroshi OHONO, Kazuko SHIBUYA, Koji YASUTOMO, Saiko OGASAWARA*(*cooperated member)

Election Administration Committee
Chairperson   Yoko HAMAZAKI
Chairperson Yoko HAMAZAKI

(until Dec. 31, 2023)

Yoko HAMAZAKI, Kazuko SHIBUYA, Satoshi UEMATSU