HOME>English>Organization

Organization

※ Click on the image to send an email.

President

(Until Dec.31, 2018)

Shimon SAKAGUCHI (Osaka Univ)
Shimon SAKAGUCHI (Osaka Univ)

Board Members

(unmarked; until Dec.31, 2018 *; until Dec.31, 2020)

Hiroshi KAWAMOTO (Kyoto Univ.)
Hiroshi KAWAMOTO (Kyoto Univ.)
Shigeo KOYASU (RIKEN)
Shigeo KOYASU (RIKEN)
Atsushi KUMANOGO (Osaka Univ.)
Atsushi KUMANOGO (Osaka Univ.)
Akira SHIBUYA (Tsukuba Univ.)
Akira SHIBUYA (Tsukuba Univ.)
Toshiyuki TAKAI (Tohoku Univ.)
Toshiyuki TAKAI (Tohoku Univ.)

Yosuke TAKAHAMA (Tokushima Univ.)
Yosuke TAKAHAMA (Tokushima Univ.)
Hiroshi TAKAYANAGI (Tokyo Univ.)
Hiroshi TAKAYANAGI (Tokyo Univ.)
Shinsuke TAKI (Shinshu Univ.)
Shinsuke TAKI (Shinshu Univ.)
Kiyoshi TAKEDA (Osaka Univ.)
Kiyoshi TAKEDA (Osaka Univ.)
Miyuki AZUMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)*
Miyuki AZUMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)*

Hisashi ARASE (Osaka Univ.)*
Hisashi ARASE (Osaka Univ.)*
Toshiaki OHTEKI (Tokyo Med.& Dent. Univ.)*
Toshiaki OHTEKI (Tokyo Med.& Dent. Univ.)*
Hiroshi OHNO (RIKEN)*
Hiroshi OHNO (RIKEN)*
Hajime KARASUYAMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)*
Hajime KARASUYAMA (Tokyo Med.& Dent. Univ.)*
Hiroshi KIYONO (Univ. of Tokyo)*
Hiroshi KIYONO (Univ. of Tokyo)*

Kazuhiko YAMAMOTO (Univ. of Tokyo)
Kazuhiko YAMAMOTO (Univ. of Tokyo)

Inspectors for Treasurer

(until Dec.31, 2018)

Kayo INABA (Kyoto Univ.)
Kayo INABA (Kyoto Univ.)
Nagahiro MINATO (Kyoto Univ.)
Nagahiro MINATO (Kyoto Univ.)

Committee Members

Committee of General Affairs
Chairperson Atsushi KUMANOGO
Chairperson Atsushi KUMANOGO
Vice Chairperson Kiyoshi TAKEDA
Vice Chairperson Kiyoshi TAKEDA

(Until Dec. 31, 2018)

Atsushi KUMANOGO, Kiyoshi TAKEDA

 

Finance Committee
Chairperson Hiroshi TAKAYANAGI
Chairperson Hiroshi TAKAYANAGI
Vice Chairperson Akinori TAKAOKA
Vice Chairperson Akinori TAKAOKA

(Until Dec. 31, 2018)

Hiroshi TAKAYANAGI, Akinori TAKAOKA

 

International Liaison
Chairperson Shigeo KOYASU
Chairperson Shigeo KOYASU

(Until Dec. 31, 2018)

Hajime KARASUYAMA, Hiroshi KIYONO, Shigeo KOYASU, Toshinori NAKAYAMA, Yousuke TAKAHAMA, Kiyoshi TAKEDA, Takashi YAMAMURA

 

Award Committee
Chairperson Shimon SAKAGUCHI
Chairperson Shimon SAKAGUCHI

(Until Dec. 31, 2018)

Hisashi ARASE, Toshiaki OHTEKI, Hiroshi OHNO, Shimon SAKAGUCHI, Koji YASUTOMO

(Until Dec. 31, 2019)

Kensuke MIYAKE, Toshinori NAKAYAMA, Hiroshi TAKAYANAGI, Kiyoshi TAKEDA

 

Publication Committee
Chairperson Shizuo AKIRA
Chairperson Shizuo AKIRA

(Until Dec. 31, 2018)

Shizuo AKIRA, Kenji KABASHIMA, Tomohiro KUROSAKI, Kensuke MIYAKE, Masaaki MURAKAMI, Toshiaki OHTEKI, Kiyoshi TAKEDA

Program Committee
Chairperson Shinsuke TAKI
Chairperson Shinsuke TAKI

(Until Dec. 31, 2018)

Sachiko MIYAKE, Shinsuke TAKI, Sho YAMASAKI, Akihiko YOSHIMURA

(Until Dec. 31, 2020)

Tsuneyasu KAISHO, Hiroshi KAWAMOTO, Toshiaki OHTEKI, Noriko SORIMACHI

Committee of Tadamitsu Kishimoto Promotion Programs for Young Researchers
Chairperson Hitoshi KIKUTANI
Chairperson Hitoshi KIKUTANI

(Until Dec. 31, 2018)

Kayo INABA, Hitoshi KIKUTANI, Shigeo KOYASU, Atsushi KUMANOGO, Shimon SAKAGUCHI, Hiroshi TAKAYANAGI, Shinsuke TAKI, Koji YASUTOMO

   Selection and Evaluation Committee for the "Kibou" Projects
 

(Until Dec. 31, 2018)

Chairperson: 

Hitoshi KIKUTANI

Committee Members:

Kayo INABA, Hajime KARASUYAMA, Hitoshi KIKUTANI, Tomohiro KUROSAKI, Toshinori NAKAYAMA, Toshiyuki TAKAI, Akihiko YOSHIMURA

Education Promoting Committee
Chairperson Koji YASUTOMO
Chairperson Koji YASUTOMO

(Until Dec. 31, 2018)

Hiromitsu HARA, Taro KAWAI, Noriko SORIMACHI, Akinori TAKAOKA, Masakatsu YAMASHITA, Koji YASUTOMO

Committee on Public Affairs
Chairperson Satoshi UEMATSU
Chairperson Satoshi UEMATSU

(Until Dec. 31, 2018)

Yoko HAMAZAKI, Kenji KABASHIMA, Jun KUNISAWA, Masamichi MURAMATSU, Takaharu OKADA, Shinobu SAIJO, Kenichirou SEINO, Kazuhiro SUZUKI, Osamu TAKEUCHI, Masato TANAKA, Satoshi UEMATSU, Sho YAMASAKI, Masakatsu YAMASHITA, Takeshi EGAWA**, Masahiro YAMAMOTO** (**cooperated member)

Science Communication Committee
Chairperson Masato KUBO
Chairperson Masato KUBO

(Until Dec. 31, 2018)

Masaki HIKIDA, Hiroshi KAWAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Masato KUBO, Yuriko TANAKA, Heiichirou UDONO, Manabu ATO**, Hiroshi KITAMURA**, Yoichi MAEKAWA**, Shigetoshi SANO** (**cooperated member)

Committee for Future Research Perspective
Chairperson Shigeo KOYASU
Chairperson Shigeo KOYASU

(Until Dec. 31, 2018)

Miyuki AZUMA, Yoshinori FUKUI, Shohei HORI, Koichi IKUTA, Ken ISHII, Masaru ISHII, Hajime KARASUYAMA, Takashi KOBAYASHI, Shigeo KOYASU, Atsushi KUMANOGOH, Toshinori NAKAYAMA, Toshiaki OHTEKI, Kazuko SHIBUYA, Noriko SORIMACHI, Yousuke TAKAHAMA, Kiyoshi TAKEDA, Ichiro TANIUCHI, Fumihiko ISHIKAWA** (*cooperated member) 

Committee for Ethics and Conflict of Interest
Chairperson Yutaka KAWAKAMI
Chairperson Yutaka KAWAKAMI

(until Dec. 31, 2019)

Hisashi ARASE, Shin-ichiro FUJII, Yutaka KAWAKAMI, Ken ISHII, Hiroshi OHONO, Koji YASUTOMO, Mari KANNAGI*, Saiko OGASAWARA*(*cooperated member)

Election Administration Committee
Chairperson Kazuko SHIBUYA
Chairperson Kazuko SHIBUYA

(until Dec. 31, 2019)

Hisashi ARASE, Sachiko MIYAKE, Kazuko SHIBUYA